De oorzaken

De precieze oorzaak van dyslexie is nog niet bekend, maar wel is duidelijk dat het probleem zich afspeelt in de hersenen. Het lijkt erop dat het hersengebiedje waar klanken aan schrifttekens worden gekoppeld, bij kinderen met dyslexie te zwak is aangelegd of moeilijk bereikbaar is. De klankcodes worden daardoor onvolledig of incorrect in de hersenen verwerkt en minder goed in het geheugen opgeslagen. Het gevolg is dat deze ook minder goed uit het geheugen zijn op te halen om gekoppeld te worden aan het woordbeeld.

Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie; het komt ook voor bij hoog intelligente kinderen. In ieder geval staat vast dat bij dyslexie sprake is van een erfelijke factor. Een kind dat één ouder heeft met dyslexie, heeft 40 tot 50% kans er ook aanleg voor te hebben. Bij twee dyslectische ouders ligt dit percentage rond de 80%. De hoogte van het testosterongehalte tijdens de zwangerschap kan ook van invloed zijn op de zich ontwikkelende hersenhelften, wat weer kan leiden tot dyslexie. Ook vroege hersenschade kan dyslexie tot gevolg hebben.

Als gevolg van dyslexie kunnen kinderen belemmeringen ervaren ten aanzien van hun leerpotentieel, zelfbeeld en sociaal-emotioneel welbevinden. Dat wil zeggen dat er een verschil is in wat zij qua intelligentie in huis hebben en wat zij daadwerkelijk aan schoolsucces behalen. Deze verwarring kan leiden tot een negatief zelfbeeld. Vandaar dat het voor een dyslecticus van belang is om te weten waar zijn capaciteiten liggen, zodat hij of zij die ter compensatie kan inzetten.